HUURVOORWAARDEN “AUTOSTAR i 690 LC”


Optie, reservering, betaling en waarborg 

1. U kunt, voordat u definitief reserveert, een optie nemen van 1 week. De optie is wel onder voorwaarde dat, als iemand anders in de ‘optie periode’ de motorhome wil huren, u nog 24 uur de gelegenheid heeft om over te gaan tot definitief reserveren of om de optie te laten verlopen. Zodra u te kennen geeft dat u wenst te reserveren, ontstaat de huurovereenkomst (het nemen van een optie valt hier niet onder) en gaat u akkoord met deze huurvoorwaarden.
2. Wanneer u reserveert staat uw boeking vast. Bij ondertekening van huidig overeenkomst, wordt een voorschot gevraagd van 35% op de totale huurprijs, betaalbaar binnen de 7 dagen. Het saldo van 65% dient te worden vereffend uiterlijk 1 maand voor de aanvang van de voorziene huurtijd en dit uitsluitend per overschrijving. De waarborg bedraagt 1266,10 € en wordt betaald samen met het saldo. Niet tijdig betalen van het saldo van de huurprijs of de waarborg, heeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot verbreking van deze overeenkomst te naaste van de huurder. Het voorschot blijft ten titel van schadevergoeding verworven.
3. De waarborg zal aan de huurder worden terugbetaald ten laatste 10 dagen na teruggave van de motorhome. In geval de huurder de motorhome bij het einde van de huurtijd beschadigd terug inlevert, zal de waarborg slechts worden terug gegeven aan de huurder nadat een akkoord wordt bereikt omtrent de kostprijs van de nodige herstellingen. De waarborg brengt de huurder geen intresten op. Boetes zijn ten laste van de huurder. 

Annulering 

1. Bij annulering wordt het huurcontract eenzijdig geannuleerd. Het voorschot wordt niet terugbetaald. De annuleringskosten bedragen 50% van de huur bij annulering minder dan 6 weken voor aanvang huurperiode. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang huurperiode wordt 100% van de huur in rekening gebracht. Indien u de motorhome eerder inlevert dan de afgesproken datum, vindt geen terugbetaling plaats.
2. Wij adviseren u ten allen tijde een annuleringsverzekering af te sluiten. Een annuleringsverzekering kunt u bekomen mits eenvoudige aanvraag van de documenten. De kost voor deze verzekering bedraagt 5% van de totale huurprijs en is vrijblijvend te nemen. 

Staat van de motorhome, in ontvangstneming en teruggave.

1. De motorhome wordt aan de huurder afgegeven in perfecte toestand, zowel wat het koetswerk, motoren, mechanische onderdelen als binnenruimte en bekleding betreft, zonder uiterlijke zichtbare schade, met uitzondering van de gebeurlijke schade die op het vertrekdocument zal worden vermeld. De huurder neemt de motorhome in gereinigde toestand in ontvangst met volle watertank, volle motorbrandstoftank en gasreservoirs . Eveneens met ledige WC- en afvalwaterreservoir. De huurder dient de motorhome in dezelfde toestand terug te brengen.
2. Bij inontvangstname zal gemeenschappelijk een inventaris worden opgemaakt van de staat zowel binnen als buitenkant of eventuele schade aan de motorhome. Deze staat van schade dient als basis om de motorhome in dezelfde staat terug te brengen.
3. Het koetswerk mag enkel gewassen worden met zeepwater zonder detergenten en met een zachte spons. Krassen als gevolg van het reinigen, meestal door het onoordeelkundig verwijderen van vliegen aan de voorzijde, zullen onherroepelijk aanleiding geven tot vergoeding.  Indien de motorhome niet behoorlijk gereinigd wordt teruggebracht, zijn volgende kosten van toepassing: schoonmaken interieur = 85 €, poetsbeurt van het koetswerk = 60 €, ledigen van de WC cassette = 25 €, vullen verswatertank en aflaten afvalwatertank = 25 €, bijvullen LPG = 25 €.
4. De huurder brengt steeds het gehuurde voertuig terug op de plaats van de
, nl. te 8400 Oostende, Oosthinderstraat 63. 
5. Wanneer de huurder nalaat het gehuurde voertuig op het voorzien tijdstip en plaats terug te brengen, wordt hem een vergoeding aangerekend à rato van 55€ per uur. Deze vergoeding wordt in mindering gebracht van de waarborg. Alleen de laattijdige teruggave te wijten aan een technische panne, die niet het gevolg is van een verkeerd gebruik door de huurder of een gebruik in strijd met de bepalingen van huidig contract, ontslaat de huurder van betaling van de hiervoor bepaalde schadevergoeding. 
6. Parkeren van uw wagen op het terrein van Dynapro bvba tijdens het gebruik van de mobilhome is gratis, doch op volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Huurperiode 

De huurperiode start altijd op de aangeduide dag om 15u en eindigt op de einddag om 10u.
Voorwaarden extra lange periodes zijn onderling overeen te komen.

Inbegrepen in de huurprijs 

° Kosteloos km gebruik van 1750 km / week of 250 km / dag.
° Prijzen zijn inclusief BTW
° Omnium verzekering met een vrijstelling van 1266,10 € per onderscheiden schadegeval. Schade aan de luifel is niet gedekt.
° VAB reisbijstand in binnen- en buitenland voor het voertuig, de bestuurder en inzittenden.
° Verzekering tegenover derden - B.A.
° Wegentaks 
° Eindschoonmaak van het koetswerk (buitenkant motorhome).
° TV Vlaanderen 
° Valet parking voor 1 wagen

Niet inbegrepen in de huurprijs.

° Waarborg 1266,10 €
° Bijkomende kilometers, a rato van 0,25 € per kilometer.
° Het verbruik van motorbrandstof, gas en water.
° Het materiaal en bagage die de huurder en passagiers meenemen is door geen enkele waarborg of verzekering gedekt.
° Alle boetes, vergoedingen en gerechtskosten die vanwege de huurder zouden worden gevorderd in haar hoedanigheid van eigenaar van de motorhome, opgelopen gedurende de huurtijd of de verlenging ervan.

Verzekeringen.

1. De motorhome is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid van de huurder en omnium voor brand, diefstal en eigen schade met een vrijstelling van 1266,10 € per onderscheiden schadegeval. Een reisbijstandsverzekering, beperkt tot de motorhome zelf met de inzittenden, tot aan de poort van bvba Dynapro, werd afgesloten bij VAB Assistance. De huurder erkent kennis te hebben genomen van de drie vermelde verzekeringspolissen en verbindt er zich toe alle voorwaarden erin te zullen naleven.
2. Het is de huurder verboden het voertuig te besturen onder invloed van drank, drugs, verdovende middelen of geneesmiddelen waarvan de bijsluiter het gebruik door bestuurders van motorvoertuigen afraadt.

3. De huurder mag enkel reizen in landen die vermeld zijn op de groene verzekeringskaart. Reizen naar het buitenland is enkel toegestaan in Europa, met uitzondering van Cyprus, Servië en Turkije. In geen geval mogen volgende landen bezocht worden: Albanië, Wit-Rusland, Israël, Iran, Moldavië, Oekraïne, Tunesië en Marokko.

4. Enkel de huurder ouder dan 25 jaar mag de motorhome besturen indien hij in het bezit is van een geldig rijbewijs dat minstens 1 jaar geleden afgeleverd werd. De huurder erkent hierbij aan deze voorwaarden te voldoen. 

5. De bestuurder die de volle leeftijd heeft bereikt van 25 tot 29 jaar en wiens rijbewijs minder dan één jaar voor het schadegeval afgeleverd werd, dient een extra (specifieke) franchise te betalen van 250 €, indien de verzekering een vergoeding heeft moeten betalen aan een derde slachtoffer (burgerlijke aansprakelijkheid of B.A.). Bij materiële schade van deze bestuurder, dient eveneens een extra (specifieke) franchise van 250 € betaald te worden.
6. De motorhome is verzekerd voor evenveel personen als het aantal vermeld op het keuringsbewijs. 

Gebruik van het voertuig.

1. De huurder dient van de motorhome een normaal gebruik te maken. Het is de huurder verboden personen of goederen tegen betaling te vervoeren, deel te nemen aan sport of andere manifestaties, de motorhome aan te wenden om te slepen, te trekken of voort te duwen. 
2. De huurder verbindt er zich toe het peil van de motorolie en de koelvloeistof na te zien en zo nodig bij te vullen om de 1000 KM, conform de in het onderhoudsboekje aangegeven informatie tenzij de waarschuwingslichten de huurder daar eerder attent op maken.
3. Het is verboden klevers e.d. op het voertuig aan te brengen.
4. De huurder dient er zorg voor te dragen dat bij lekke band, de kapotte band wordt hersteld.
5. Honden en huisdieren zijn niet toegelaten.
6. Het gebruik van frietketel, fondue, grill, gourmettoestellen of licht ontvlambare stoffen in het voertuig is verboden.
7. Roken in de motorhome, ook in de bestuurderscabine, is niet toegelaten.
8. Het gebruik van bagage- of fietsendrager is volledig voor risico van de huurder, de eventueel hieruit voortkomende schade eveneens. Dakkoepels niet oplaten tijden het rijden.
9. Het is verboden aanpassingen te doen of veranderingen aan te brengen aan het voertuig. 
10. De motorhome heeft een maximum toegelaten gewicht van 3500 kg. Gelieve er op toe te zien dat u deze niet zwaarder belaadt dan dit toegelaten maximum gewicht. Bij de minste twijfel, begeef u naar een weegbrug! Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor overgewicht.

Ongevallen en defecten.

1. De verhuurde motorhome is door de fabrikant gewaarborgd. Bijgevolg dienen alle herstellingen, zelfs indien de huurder meent dat zij buiten de waarborg of de waarborgperiode vallen, in een officieel erkende garage van het betreffende merk, te worden uitgevoerd. Voor herstellingen ter waarde van meer dan 75 € dient de huurder eerst de verhuurder toestemming te vragen, tenzij telefonisch, tenzij per mail. De toestemming van de verhuurder zal per mail worden gegeven. Deze mail is het enige bewijs van toestemming door de verhuurder. De huurder dient te zorgen dat een factuur van de herstelling wordt opgemaakt op de naam van bvba Dynapro, Oosthinderstraat 63, 8400 Oostende, BTW BE 477 955 721 Gewone kassabonnen worden niet aanvaard. De vervangen onderdelen moeten steeds meegebracht worden, zodat ze kunnen worden onderzocht door de erkende merkagent te Oostende of in voorkomend geval door de arbiter.
2. Van elk verkeersongeval dient de huurder een proces-verbaal te laten opmaken door de plaatselijke politie. In ieder geval moet bij, om het even welke aanrijding, het blauwe Europees aanrijdingsformulier worden ingevuld en ondertekend. Schade die door de verzekeringsmaatschappij niet zou worden vereffend, wegens niet of niet korrelt invullen van het aanrijdingsformulier, zal op de huurder verhaalbaar zijn.
3. Indien de motorhome onherstelbaar is beschadigd wegens ongeval of defect, dient de huurder de verhuurder daarvan telefonisch of per mail op de hoogte te brengen en zelf contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij VAB Assistance teneinde de nodige afspraken voor repatriëring van de motorhome te maken. Eventuele slepingskosten tot bij een erkend merkagent, dienen afzonderlijk te worden gefactureerd op naam van de verhuurder.
4. De gebruiker of huurder ontslaat Dynapro bvba van elke aansprakelijkheid en schadevergoeding in geval van technisch defect en voor alle nadelige gevolgen, blijvende lichamelijke letsels, enz.. die uit om het even welk defect en/of ongeval zouden kunnen voortvloeien, wat ook de oorzaak van het ongeval of de schade moge zijn. Dynapro bvba is niet verantwoordelijke voor schade of pech ten gevolge van weersomstandigheden of vorst. Elke schadevergoeding door de verhuurder is uitgesloten.
5. Integendeel kan schadevergoeding geëist worden van de huurder die gehouden is de nodige voorzorgen te nemen tegen de weersomstandigheden of tegen bevriezen van waterinstallaties, boiler, diesel, olie, enz..
6. Het maximaal toegelaten massa van 3500 Kg mag in geen geval overschreden worden. Alles schades, boetes, ongevallen die veroorzaakt worden als gevolg van overladen zijn steeds de verantwoordelijkheid van de huurder. Alle opgelopen schade die niet door de verzekering gedekt wordt, zal de huurder ten laste zijn.

Arbitrage

1. Betwistingen die tussen partijen zouden rijzen m.b.t. defecten en beschadigingen van de motorhome, de oorzaken, de verantwoordelijkheden en de herstelkosten ervan, zullen definitief en onherroepelijk worden beslecht door een arbiter aangewezen door onze verzekeraar.
2. Inboedel en minneschade zijn nooit verzekerd door de verhuurder.